SWUNaCE | วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษามูลนิธิรากแก้ว
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือบางปะกอก-ปิยะเวท และที่ปรึกษาโรงพยาบาลในเครือ

ตำแหน่งในอดีต

 • สมาชิกวุฒิสภา
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประธานกลุ่มมิตรภาพไทย-จอร์เจีย วุฒิสภา
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา
 • ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชีย
  ตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศไทย (สออ.)
 • กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

นายอรรถพล สังขวาสี

ตําแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data
 • คณะกรรมการศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะทํางานพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา
 • คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการองค์การค้าของ สกสค.
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
 • ประธานคณะ อ.ก.ค.ศ วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะทํางานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • คณะทํางานดําเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการอํานวยการเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570)
 • ประธานคณะกรรมอํานวยการเฉพาะกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มจตุจักร
 • ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • ประธานคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยี 5G ของสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • กํากับและขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
 • กํากับและขับเคลื่อนงานบูรณาการการศึกษาภูมิภาค
 • กํากับและขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
 • กํากับและขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมพัฒนา การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กํากับและขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
Associate Professor Cholvit Jearajit, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานด้านการบริหาร

 • พ.ศ. 2548 – 2551 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
 • พ.ศ. 2551 – 2555 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
 • พ.ศ. 2555 – 2563 คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2558 – 2563 กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประเภทผู้แทนผู้บริหาร)
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม