SWUNaCE | Call for Paper

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
(The 9th National Conference on Education)

หัวข้อ : ความก้าวหน้าของคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Advancing Quality Education for Sustainable Development)

ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live ของคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Conference on Education) หัวข้อ : ความก้าวหน้าของคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Advancing Quality Education for Sustainable Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติ โดยรวบรวมผลงานด้านองค์ความรู้ทางวิชาการวิจัย และบริการวิชาการที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความเข็มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าของคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 4
คุณภาพการศึกษาต่อไป ภายในงานมีการจัดเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และนักวิจัย
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

เปิดรับบทความวิจัย พิจารณาบทความภาษาไทย ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งบทความ
สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ มีดังนี้

  • หลักสูตรและการสอน
  • การบริหารการศึกษา
  • การจัดการการอุดมศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • อุตสาหกรรมศึกษา
  • การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
  • การวัดผลและวิจัยการศึกษา
  • การศึกษาพิเศษ
  • การศึกษาตลอดชีวิต

template สำหรับการส่งบทความ

กำหนดการ

สำหรับผู้นำเสนอบทความ : (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
กำหนดส่งบทความ (ฉบับสมบูรณ์)ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
กำหนดลงทะบียนผู้นำเสนอภายใน วันที่ 30 เมษายน 2567
วันนำเสนอ5 กรกฎาคม 2567

สำหรับผู้เข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนเข้าร่วมภายใน 13 มิถุนายน 2567